خدمات مشاوره

  • ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﮕﺎل ﻧﮕﺎر ایرانیان ( ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﺋﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑـﺎری ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻓﻌـﺎل،  آﻣﺎده اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  • با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی، ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺠـﺎد اﻣﻨﯿـﺖ در ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎ در  ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﮕﺎل ﻧﮕﺎرایرانیان ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﮐﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﮑﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع روش ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻧﻮاع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰاری روز اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.